6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. İşbu muvafakat name ile tarafınızca şirketimize sağlanan tüm kişisel verilerinizin OTESAN nezdinde aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle, OTESAN tarafından kendi sistemlerine kaydedileceğini, bu sistemlerde depolanacağını, muhafaza edileceğini, verilerin değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun olarak açıklanabileceğini, aktarılacağını, devralınacağını, sınıflandırılacağını ve mevzuatın öngördüğü şekilde işleneceğini kabul etmekte ve KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklarınızın da açıklandığı işbu muvafakat nameyi okuyup anladığınızı ve onayladığınızı beyan etmektesiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği: Ote-san turizm paz.san. ve tic. Ltd. şti. Kurumlar V.D. 649 039 3880
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: OTESAN müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri, hesap bilgileri, mail bilgileri ve sair kişisel verileri elde eder, kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata uygun biçimde açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin kullanılmasını engeller.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı: OTESAN kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye'de veya yurtdışında mukim olan çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, OTESAN iştiraklerine ve grup şirketlerine, kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşlarına, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; OTESAN bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca OTESAN ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, OTESAN bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz OTESAN'a ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, hizmet verilen noktalar aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşme uyarınca toplanabilir.

Veri Sorumlusu Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz :Kimlik bilgileri, telefon bilgileri, mail bilgileri, hesap bilgileri, adres bilgileri, banka bilgileri ve sair bilgiler...

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi : Kişisel verileriniz mevzuata uygun şekilde işlendikten sonra taraflar arasındaki hukuki ilişkisinin sona ermesinden itibaren dava zamanaşımı olan on yıl süre ile saklanacak on yıl sonunda mevzuata uygun şekilde imha edilecek ya da anonimleştirilecektir.

KVKK'nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan Otesan'a başvurarak kullanabilirsiniz:
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) kişisel verilerinizin KVKK'nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Ote-san turizm paz.san. ve tic. Ltd. şti.'e bildirdiğim her türlü kişisel bilginin Ote-san turizm paz.san. ve tic. Ltd. şti. tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığım yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin Ote-san turizm paz.san. ve tic. Ltd. şti. tarafından işlenip yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.